Powered by Smartsupp

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

společnosti ADAXET s.r.o., IČO 29378036, se sídlem Tučkova 769/12, Brno – Veveří, 602 00 Brno

 

 

 I. Základní ustanovení

 

1.1. Definice pojmů. Obchodní podmínky využívají pojmů s následujícím významem:

 

OZ, Občanský zákoník

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v účinném znění.

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky v účinném znění.

Reklamační řád

Reklamační řád společnosti ADAXET s.r.o. v účinném znění.

Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů společnosti ADAXET s.r.o. v účinném znění

ADAXET, Prodávající

Obchodní společnost ADAXET s.r.o., IČO 29378036, se sídlem Tučkova 769/12, Brno – Veveří, 602 00 Brno, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 76885, doručovací adresa ADAXET s.r.o., Hudcova 532/78b, 612 00, Brno – Medlánky. 

e-shop

Internetový obchod provozovaný Prodávajícím umístěný na webových stránkách www.nice.cz.

Uživatel

Každá osoba užívající e-shop resp. jeho služeb. Uživatelem je zejména Kupující, ale i každá další osoba užívající e-shop resp. jeho služeb jiným způsobem než k nákupu zboží (např. registrace na e‑shopu, užívání zákaznického účtu, vznášení dotazů ke zboží prostřednictvím e-shopu, přihlášení se k odběru novinek apod.).

Kupující

Osoba, která činí objednávku zboží, a uzavírá tak Kupní smlouvu s Prodávajícím. Kupujícím může být Spotřebitel, nebo jiná osoba, zejména pak Podnikatel.

Podnikatel

Osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, která uzavírá Kupní smlouvu v souvislosti s touto činností. Uvede-li osoba v registraci nebo při uzavírání Kupní smlouvy své identifikační číslo nebo daňové identifikační číslo, použijí se pravidla Obchodních podmínek určená pro Podnikatele, nedoloží-li tato osoba, že jedná bez souvislosti s výkonem své výdělečné činnosti. Pravidla pro Podnikatele se použijí i v případě, jedná-li jiná osoba jménem Podnikatele nebo na jeho účet.

Spotřebitel

Člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Kupní smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

Smluvní strany

Prodávající a Kupující společně.

Kupní smlouva

Kupní smlouva uzavřená mezi Smluvními stranami

 

1.2. Předmět Obchodních podmínek. Obchodní podmínky upravují zejména vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran vznikajících z Kupní smlouvy a v rámci předsmluvního jednání o uzavření Kupní smlouvy. Obchodní podmínky se použijí rovněž na úpravu vztahů vznikajících mezi ADAXET a Uživatelem při používání e-shopu a využívání jeho služeb (např. registrace na e-shopu, užívání zákaznického účtu, vznášení dotazů ke zboží prostřednictvím e-shopu, přihlášení se k odběru novinek apod.).

 

1.3. Kontaktní údaje. Kontaktní údaje Prodávajícího jsou následující:                    

             E-mail:                                    info@nice.cz

             Korespondenční adresa:        ADAXET s.r.o., Hudcova 532/78b, 612 00, Brno - Medlánky
            (veškerou písemnou komunikaci prosím směřujte na korespondenční adresu, děkujeme)

 

             Další kontaktní údaje jsou uvedeny na e-shopu v sekci Kontakty.

 

1.4. Obsah Kupní smlouvy. Obchodní podmínky se stávají součástí každé Kupní smlouvy, a to včetně Reklamačního řádu a Zásad zpracování osobních údajů, které společně tvoří přílohu a neoddělitelnou součást Obchodních podmínek. Součástí Obchodních podmínek je dále vzorový formulář pro odstoupení Spotřebitele od smlouvy podle § 1829 OZ. Ujednání v Kupní smlouvě (nebo v rámcové smlouvě, kterou mají mezi sebou Smluvní strany případně uzavřenou), která se odchylují od Obchodních podmínek nebo Reklamačního řádu, mají přednost před úpravou Obchodních podmínek nebo Reklamačního řádu.

 

1.5. Forma, jazyk a archivace Kupní smlouvy. Kupní smlouva se uzavírá v písemné podobě, připouští se elektronická podoba. Smlouvu je možno uzavřít výhradně v českém jazyce. Smluvní dokumentace bude archivována v evidenci Prodávajícího a Prodávající o ní Kupujícímu na jeho žádost poskytne informace. Kupující bude mít smluvní dokumentaci k dispozici v e-mailové komunikaci s Prodávajícím. Učiní-li Kupující objednávku jako registrovaný Uživatel prostřednictvím svého zákaznického účtu na e-shopu, bude mít přístup k objednávce a souvisejícím dokumentům také prostřednictvím svého zákaznického účtů, v němž bude uložena.

 

1.6. Souhlas s Obchodními podmínkami. Kupující před dokončením objednávky (uzavřením Kupní smlouvy) výslovně potvrzuje, že se seznámil se zněním Obchodních podmínek, Reklamačního řádu a Zásad zpracování osobních údajů, souhlasí s nimi a je si vědom, že se stávají součástí Kupní smlouvy.

 

1.7. Závaznost informací. Údaje uvedené na e-shopu a v dokumentech dostupných na e-shopu (katalogy zboží, ceníky, apod.), zejména údaje o zboží, jeho vlastnostech a ceně, atp., jsou platné a závazné s výjimkou údajů zjevně chybných a s výjimkou údajů o dostupnosti zboží. Údaje o dostupnosti zboží včetně předpokládaných termínů dodání jsou pouze orientační a nejsou pro Prodávajícího závazné. Obrázky u zboží mají pouze ilustrativní charakter a nemusí odpovídat skutečné podobě zboží.

 

1.8. Náklady na použití prostředků komunikace na dálku. Náklady vzniklé Kupujícímu použitím komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení, na telefonní hovory apod.) hradí Kupující, přičemž se neliší od základní sazby.

 

II. NÁKUP NA E-SHOPU

 

2.1. Možnost registrace. Uživatel je oprávněn využít možnost registrace na e-shopu, díky které získá zákaznický účet. Prostřednictvím zákaznického účtu může Uživatel činit objednávky na e-shopu a získává přístup k historii objednávek, které na e-shopu skrze zákaznický účet učinil. Podmínky a další informace k užívání zákaznického účtu jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů.

 

2.2. Nákup bez nutnosti registrace. Objednávku na e-shopu je možno učinit prostřednictvím zákaznického účtu vzniklého na základě registrace na e-shopu, ale také bez nutnosti registrace.

 

2.3. Volba zboží. Zboží, které má být předmětem objednávky, zvolí Kupující vložením požadovaného množství vybraného zboží do košíku. Vložením zboží do košíku nečiní Kupující závaznou objednávku a Kupující může zboží z košíku kdykoliv před učiněním objednávky odstranit. Nestanoví-li Obchodní podmínky pro určité případy jinak, může Kupující vložit do košíku a objednat prostřednictvím e-shopu jen zboží, o kterém je v daném okamžiku na e-shopu uvedeno, že je dostupné skladem.

 

2.4. Vyplnění objednávky. Po vložení požadovaného zboží do košíku vyplní Kupující do objednávky své osobní údaje (povinné údaje jsou označeny hvězdičkou), registrovanému Kupujícímu budou do objednávky předvyplněny údaje evidované v jeho zákaznickém účtu. Kupující odpovídá za správnost svých osobních údajů uvedených v objednávce, resp. poskytnutých Prodávajícímu v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy a plněním povinností z ní. Kupující zvolí při vyplňování objednávky způsob platby a způsob dodání zboží. Kupující má před odesláním objednávky také možnost uvést svoje poznámky k objednávce. V dalším kroku má Kupující možnost v rámci přehledu objednávky zkontrolovat údaje vyplněné do objednávky a před jejím odesláním uvedené údaje případně opravit. Po kontrole údajů Kupující kliknutím na tlačítko „DOKONČIT OBJEDNÁVKU“ odešle objednávku Prodávajícímu, čímž učiní závaznou objednávku.

 

2.5. Uzavření Kupní smlouvy. Vystavením zboží na e-shopu činí Prodávající návrh na uzavření Kupní smlouvy k vystavenému zboží s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti Prodávajícího plnit. Kupující odesláním objednávky přijímá v rozsahu jím objednaného zboží nabídku Prodávajícího, od které se nemůže odchýlit. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení objednávky Prodávajícímu.

 

2.6. Potvrzení obdržení objednávky. Prodávající potvrdí Kupujícímu, že obdržel jeho objednávku, e-mailem se souhrnem objednávky zaslaným na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. K e-mailu budou připojeny Obchodní podmínky včetně Reklamačního řádu a Zásad zpracování osobních údajů. Zvolí-li Kupující způsob platby převodem na bankovní účet Prodávajícího (zálohová platba), bude mu v dalším e‑mailu zaslána zálohová faktura. Kupující bere na vědomí, že e-mail potvrzující obdržení objednávky je generován automaticky, a tudíž nepotvrzuje správnost údajů o objednaném zboží včetně jeho ceny.

 

2.7. Dostupnost e-shopu. Prodávající neodpovídá za nepřetržitou dostupnost e-shopu a služeb s ním spojených (např. zákaznický účet), a to zejména s ohledem na nutnost údržby hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího nebo třetích osob.

 

 

III. DALŠÍ USTANOVENÍ PRO OBJEDNÁVKU ZBOŽÍ

 

3.1. Vyloučení montáže. Nabídka prodávajícího nezahrnuje montáž ani jinou instalaci zboží.

 

3.2. Objednávka zboží se zjevně chybnými údaji. Objedná-li Kupující zboží, u něhož je uveden zjevně chybný údaj (zejména o ceně nebo vlastnostech zboží, např. rozměrech, materiálech, funkcích atp.), nemá nárok na dodání zboží za podmínek nebo s vlastnostmi odpovídajícími těmto chybným údajům a Prodávající má právo od Kupní smlouvy v tomto případě odstoupit. Zjevně chybným údajem se rozumí zejména:

-           cena výrazně nižší než odpovídá danému zboží;

-           nesprávně uvedená měna u ceny zboží;

-           uvedení vlastnosti zboží, které zboží zjevně s ohledem na svoji povahu, druh, vyobrazení nebo údaje uvedené na e-shopu, v katalogu nebo katalogovém listu popřípadě v návodu nemůže mít.

 

3.3. Oprava údajů po odeslání objednávky. Zjistí-li Kupující po odeslání objednávky chybu v jím zadaných údajích, je povinen neprodleně tuto chybu a současně i správný údaj oznámit Prodávajícímu.

 

3.4. Odstraňování pochybností o správnosti objednávky. V případě vzniku jakýchkoliv pochybností na straně Prodávajícího o správnosti objednávky si Prodávající za účelem předcházení vzniku omylů při uzavírání a plnění Kupní smlouvy jakož i za účelem minimalizace rizika vzniku případných sporů vyhrazuje právo požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky. V takovém případě není Prodávající povinen plnit do okamžiku, kdy mu bude správnost objednávky Kupujícím potvrzena. Prodávající je oprávněn takto postupovat dle svého uvážení zejména v případě:

 1. a) zjevně chybného údaje o Kupujícím;
 2. b) neobvykle vysokého množství objednaného zboží;
 3. c) neobvykle vysoké ceny objednaného zboží;
 4. d) pochybnostech o vzájemné kompatibilitě objednaného zboží; Prodávající však nemá povinnost zkoumat kompatibilitu objednaného zboží.

 

IV. DODANÍ ZBOŽÍ

 

4.1. Způsoby dodání zboží. Prodávající doručuje zboží pouze na území České republiky. Kupující může na e-shopu volit z následujících způsobů dodání zboží na území České republiky:

 

 1. doručení přepravní službou PPL;
 2. doručení na výdejní místo - Uloženka;
 3. doručení na výdejní místo - Zásilkovna.

        Osobní odběr není možný.

 

        Kupující bere na vědomí, že ne pro každé zboží mohou být zejména z důvodu jeho rozměrů nebo hmotnosti poskytovány všechny výše uvedené způsoby dodání. Prodávající má právo jednostranně změnit Kupujícím zvoleného dopravce, o takové změně Kupujícího vyrozumí. Taková změna dopravce nebude pro Kupujícího znamenat navýšení nákladů na dopravu. 

 

4.2. Náklady na dodání zboží. Náklady a poplatky na dodání zboží nese Kupující a uhradí je společně s cenou zboží. Způsoby dodání zboží mohou být zpoplatněny. Výše nákladů a poplatků na dodání zboží se odvíjí od zvoleného způsobu způsobu dodání a může být ovlivněna množstvím, rozměry a hmotností objednávaného zboží. O konkrétní výši nákladů a poplatků na dodání zboží vybraným způsobem bude Kupující informován před odesláním objednávky .

 

4.3. Příprava k dodání zboží. Prodávající dodá zboží Kupujícímu poté, co Kupující uhradí cenu zboží a náklady na jeho dodání, resp. zálohu (v případě dle odst. 5.4 Obchodních podmínek) v plné výši, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Doba dodání zboží závisí na jeho aktuální dostupnosti a zvoleném způsobu dopravy. Prodávající připraví zboží, které má v okamžiku doručení objednávky na skladě k dodání způsobem zvoleným Kupujícím zpravidla do 10 (deseti) dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy (v případě platby při odběru na dobírku), resp. do 10 (deseti) dnů poté, co bude platba ceny zboží a nákladů na jeho dodání, resp. platba zálohy připsána na účet Prodávajícího (v případě ostatních způsobů plateb). Zboží, které v okamžiku doručení objednávky Prodávající na skladě nemá, bude připraveno k dodání Kupujícímu zpravidla do 10 poté, co bude Prodávajícímu dodáno od jeho dodavatele. Pokud je u daného zboží na e-shopu uvedena doba dodání, jedná se o orientační nezávaznou dobu, ve které takové zboží zpravidla bude naskladněno. Doba dodání u neskladového zboží závisí na době, ve které bude zboží dodáno Prodávajícímu ze strany jeho dodavatele, a může dojít k jejímu prodloužení. O případném prodloužení bude Kupující informován.

 

4.4. Převzetí zboží a jeho kontrola. Kupující je povinen dodávané zboží převzít, není-li dále uvedeno jinak. Při převzetí je Kupující povinen zboží ihned zkontrolovat, zejména zda nemá zjevné vady nebo poškozený obal. V případě poškozeného obalu zboží je Kupující povinen oznámit tuto skutečnost přepravci, případně je Kupující oprávněn odmítnout převzetí zboží. V případě doručení poškozeného zboží či zboží s poškozeným obalem se Kupující – Spotřebitel bezodkladně obrátí na Prodávajícího, kterého o poškození informuje tak, aby Prodávající případně mohl svá práva uplatnit u přepravce. Pokud Kupující – Spotřebitel řádně nezkontroluje dodané zboží, vystavuje se riziku, že reklamace poškozeného zboží či zboží s poškozeným obalem bude zamítnuta. Kupující, který není Spotřebitelem, uplatňuje práva vzniklá v důsledku poškození zboží nebo jeho obalu při přepravě u přepravce sám.

 

4.5. Náklady v případě zmaření dodání zboží. V případě, že z důvodů na straně Kupujícího nedojde k dodání zboží ve sjednaném termínu, je Kupující povinen Prodávajícímu uhradit náklady Prodávajícímu z tohoto důvodu vzniklé, zejména náklady dopravu zboží na adresu dodání a dopravu nepřevzatého zboží zpět Prodávajícímu (Kupující má povinnost Prodávajícímu nahradit v tomto případě náklady dodání i v případě, že doprava byla zdarma) , náklady na uskladnění a opětovné dodání zboží.

 

4.6. Nebezpečí škody na zboží. Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího – Spotřebitele převzetím zboží, na ostatní Kupující převzetím zboží, resp. předáním zboží prvnímu přepravci k přepravě zboží do místa určení v případě sjednání jiného způsobu dodání.

 

4.7. Odložení nebo pozastavení plnění. Nesplní-li Kupující vůči Prodávajícímu řádně a včas jakýkoliv svůj dluh, byť jen částečně, má Prodávající právo odložit nebo pozastavit plnění z Kupní smlouvy. Prodávající bude pokračovat v plnění, resp. obnoví plnění poté, co Kupující dluh vůči Prodávajícímu v celém rozsahu splní. Kupující není oprávněn vznášet vůči Prodávajícímu z důvodu odložení nebo pozastavení plnění žádné nároky. O odložení nebo pozastavení plnění Prodávající Kupujícího vyrozumí.

 

V. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

5.1. Cena zboží. Ceny zboží jsou na e-shopu uvedeny v Českých korunách včetně DPH a případných dalších poplatků, nezahrnují však náklady na dodání ani montáž zboží. Není-li cena zboží na e-shopu uvedena, bude cena sdělena přímo Kupujícímu v reakci na jím vznesený dotaz. Podléhá-li zboží recyklačnímu příspěvku, je tento již součástí koncové ceny zboží.

 

5.2. Způsob platby. Kupující je oprávněn zvolit na e-shopu mezi následujícími způsoby platby:

 1. dobírka,
 2. bankovní převod na bankovní účet Prodávajícího (zálohová platba),
 3. online platba kartou (kartou na e-shopu).

 

Platby podle bodu 2) a 3) jsou technicky zajišťovány platební bránou GOPAY provozovanou společností GOPAY s.r.o., IČO: 26046768, se sídlem Planá 67, 370 01 Planá, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 11030.  V případě jakýchkoliv dotazů nebo reklamací týkajících se těchto plateb je proto nezbytné, aby Kupující kontaktoval přímo výše uvedeného provozovatele platební brány. Kupující – Spotřebitel se může s dotazem nebo reklamací obrátit na Prodávajícího, který se s nimi následně obrátí na provozovatele platební brány.

 

Kontaktní údaje provozovatele platební brány:

tel.:            +420 387 685 123

e-mail:      podpora@gopay.cz

adresa:     Planá 67, 370 01 Planá

 

 

5.3. Náklady platby. 

 

Náklady spojené s platbou nese Kupující. Platba dobírkou je zpoplatněna. U ostatních způsobů platby si Prodávající žádné poplatky za platbu neúčtuje. Tím není dotčena možnost vzniku povinnosti Kupujícího k úhradě nákladů spojených s platbou vůči třetím osobám (např. bance, poskytovateli platební karty apod.)

 

5.4. Převod na účet (zálohová platba). V případě platby převodem na bankovní účet Prodávajícího vystaví po uzavření Kupní smlouvy Prodávající dohromady na cenu zboží a náklady na dodání zboží zálohovou fakturu, která nebude daňovým dokladem a kterou zašle Kupujícímu. Na základě této zálohové faktury uhradí Kupující zálohu ve výši ceny zboží a nákladů na dodání zboží. Splatnost zálohy bude činit 5 (pět) dnů ode dne učinění objednávky. Po uhrazení zálohy bude Kupujícímu dodáno zboží. Po dodání zboží Kupujícímu pak Prodávající vystaví na cenu zboží a náklady na dodání zboží fakturu, která již bude daňovým dokladem, přičemž na její úhradu započte již uhrazenou zálohu. Kupující tak bude povinen dodatečně uhradit pouze případný rozdíl vzniklý tehdy, bude-li částka fakturovaná fakturou vyšší než částka fakturovaná zálohovou fakturou (např. v důsledku vzniku nákladů na vrácení nebo uskladnění zboží nebo na opakované dodání zboží, nepodaří-li se Kupujícímu z důvodů na jeho straně dodat zboží napoprvé). Splatnost tohoto rozdílu bude činit 5 (pět) dnů ode dne doručení faktury Kupujícímu.

 

5.5. Výhrada vlastnictví. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až po úplném zaplacení ceny zboží.

 

VI. VADNÉ PLNĚNÍ, REKLAMACE

 

6.1. Reklamační řád. Práva a povinnosti z vadného plnění jakož i podmínky a podrobnosti o oznámení vad (reklamaci), uplatnění práv z vadného plnění a vyřizování reklamace jsou upraveny v Reklamačním řádu, který je přílohou Obchodních podmínek, dostupném zde.

 

 

VII. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY (ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY)

 

7.1. Obecné důvody pro odstoupení Kupujícího. Kupující je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy v případech stanovených Kupní smlouvou, Obchodními podmínkami a OZ.

 

7.2. Důvody pro odstoupení (zrušení objednávky) Prodávajícího. Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy (zrušit objednávku) v případě, že Kupující podstatným způsobem poruší Kupní smlouvou, jakož i v dalších případech stanovených Kupní smlouvou, Obchodními podmínkami a OZ. Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy zejména (nikoliv výhradně) v případě, že:

a) Kupující neuhradí cenu zboží včetně nákladů na dodání zboží ve lhůtě splatnosti a způsobem dle Kupní smlouvy;
b) Kupující nepřevezme zboží v době a způsobem sjednaným v Kupní smlouvě;
c) zboží nelze dodat v přiměřené době, a to i v případě, je-li na e-shopu uvedeno, že zboží je skladem (např. v případě, že zboží bylo staženo z oběhu, přestalo se vyrábět, v případě prodloužení nebo výpadku dodávek zboží ze strany dodavatelů Prodávajícího, nabídka zboží byla Prodávajícím pozastavena nebo ukončena apod. bez ohledu na to, že Prodávající na tuto skutečnost případně prozatím nezareagoval změnou v údaji o dostupnosti zboží);
d) v době od uzavření Kupní smlouvy došlo k výrazné změně ceny nebo nákladů na dodání zboží;
e) předmětem Kupní smlouvy je zboží, u kterého byl v době objednávky na e-shopu uveden zjevně chybný údaj (zejména o ceně nebo vlastnostech zboží, např. rozměrech, materiálech, funkcích, atp.);
f) Kupující ani do 14 (čtrnácti) dní ode dne obdržení žádosti Prodávajícího podle odst. 3.4 Obchodních podmínek nepotvrdí správnost objednávky;
g) Kupující je v prodlení s úhradou kupní ceny nebo převzetím zboží z dřívější Kupní smlouvy uzavřené s Prodávajícím.
h) Kupující je veden jako nespolehlivý plátce DPH nebo je daňovým dlužníkem.

 

7.3. Odstoupení (zrušení objednávky) Smluvních stran bez udání důvodu před dodáním zboží. Kupující je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy (zrušit objednávku) bez udání důvodu do okamžiku, kdy bude zboží předáno k přepravě na místo dodání dle Kupní smlouvy. Právo Kupujícího – Spotřebitele na odstoupení od Kupní smlouvy podle čl. VIII. Obchodních podmínek tím není dotčeno. Prodávající je také oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to až do doby převzetí zboží Kupujícím. Pokud Kupující již provedl úhradu ceny zboží popřípadě i nákladů na dodání zboží, vrátí mu v takovém případě Prodávající do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy uhrazené finanční prostředky, a to bezhotovostně na účet, ze kterého finanční prostředky od Kupujícího obdržel nebo který mu za tímto účelem Kupující sdělí.

 

7.4. Forma odstoupení. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno v písemné formě, ať už v listinné podobě (dopis) nebo elektronické podobě (e-mail). Tato povinnost neplatí pro Kupujícího – Spotřebitele v případě odstoupení podle ustanovení § 1829 OZ, které je podrobněji upraveno v čl. VIII. Obchodních podmínek. Odstoupení může Kupující Prodávajícímu zaslat v elektronické podobě na e-mail info@nice.cz, v listinné podobě pak na korespondenční adresu ADAXET s.r.o., Hudcova 532/78b, 612 00, Brno – Medlánky

 

7.5. Vrácení vzájemných plnění. V případě odstoupení kterékoliv ze Smluvních stran od Kupní smlouvy vzniká Smluvním stranám povinnost k vrácení plnění poskytnutých na základě Kupní smlouvy. Kupující tedy vrátí Prodávajícímu zboží, které od něj na základě Kupní smlouvy obdržel, a Prodávající vrátí Kupujícímu peněžní prostředky, které od něj na základě Kupní smlouvy přijal (cenu zboží, náklady na dodání zboží). Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu bude zboží ze strany Kupujícího doručeno. Náklady na vrácení zboží Prodávajícímu nese Kupující. Kupující je povinen vrátit zboží včetně veškerého dodaného příslušenství.

 

7.6. Nemožnost odstoupení. Kupující nemůže odstoupit od Kupní smlouvy, nemůže-li vrátit Prodávajícímu zboží v takovém stavu, v jakém jej převzal. Zboží zejména nesmí být opotřebeno nad běžnou míru odpovídající řádnému užívání, nesmí být poškozeno a musí být plně funkční. To neplatí, odstupuje-li Kupující od Kupní smlouvy z důvodu vady zboží spočívající v jeho poškození nebo nefunkčnosti, za kterou má Prodávající nést odpovědnost. V takovém případě se postupuje podle odst. 4.8 Reklamačního řádu. Běžné opotřebení zboží vzniklé jeho řádným užíváním nebrání odstoupení od Kupní smlouvy.

 

7.7. Možnost Prodávajícího akceptovat neoprávněné odstoupení. Prodávající je oprávněn (nikoliv však povinen) akceptovat odstoupení Kupujícího od Kupní smlouvy i v případě, že na něj Kupující nemá nárok (např. za situace, kdy Kupujícím vrácené zboží vykazuje nadměrné opotřebení). V takovém případě je však Prodávající oprávněn ponížit peněžní prostředky vracené Kupujícímu v důsledku jeho odstoupení od Kupní smlouvy o částku odpovídající míře znehodnocení zboží. O tomto postupu Prodávající Kupujícího předem informuje a vyžádá si jeho písemný souhlas s takovýmto postupem. Nesdělí-li Kupující nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy o to byl Prodávajícím požádán, zda s takovým postupem souhlasí, Prodávající zašle Kupujícímu zboží zpět na náklady Kupujícího a odstoupení od Kupní smlouvy učiněné Kupujícím odmítne jako neoprávněné.

 

 

VIII. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY KUPUJÍCÍM – SPOTŘEBITELEM PODLE USTANOVENÍ § 1829 OZ

 

8.1. Přednost ustanovení. Ustanovení tohoto článku Obchodních podmínek upravují výhradně odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím – Spotřebitelem bez udání důvodu podle ustanovení § 1829 OZ. Liší-li se ustanovení tohoto článku Obchodních podmínek od ustanovení čl. VII. Obchodních podmínek, mají ve vztahu mezi Prodávajícím a Kupujícím – Spotřebitelem přednost ustanovení tohoto článku.

 

8.2. Odstoupení Kupujícího - Spotřebitele bez udání důvodu. Kupující - Spotřebitel je v souladu s ustanovením § 1829 a násl. OZ oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů ode dne převzetí zboží. Lhůta zůstane zachována, pokud Kupující - Spotřebitel v uvedené lhůtě odešle sdělení o odstoupení od smlouvy Prodávajícímu. Kupující - Spotřebitel je oprávněn pro odstoupení od Kupní smlouvy použít vzorový formulář, který je přílohou Obchodních podmínek.

 

8.3. Postup pro odstoupení Kupujícího - Spotřebitele bez udání důvodu. Odstoupení od Kupní smlouvy podle odst. 8.2 Obchodních podmínek Kupující - Spotřebitel zasílá v listinné podobě pak na adresu Tučkova 769/12, Brno – Veveří, 602 00 Brno doručovací adresu ADAXET s.r.o., Hudcova 532/78b, 612 00, Brno – Medlánky, nebo v elektronické podobě na e-mail info@nice.cz.

 

8.4. Vrácení zboží Prodávajícímu. Odstoupí-li Kupující - Spotřebitel od Kupní smlouvy podle odst. 8.2 Obchodních podmínek, zašle nebo předá Prodávajícímu objednané zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy.

 

8.5. Stav vraceného zboží. Kupující - Spotřebitel je v případě odstoupení podle odst. 8.2 Obchodních podmínek povinen vrátit Prodávajícímu zboží včetně veškerého dodaného příslušenství, bez známek používání, nepoškozené a pokud možno v původním obalu. Před vrácením je Spotřebitel oprávněn nakládat se zbožím pouze v rozsahu, v jakém k užívání zboží obvykle dochází při prodeji zboží v provozovně. Tedy toliko v rozsahu nezbytném k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Překročí-li Spotřebitel tuto míru, odpovídá Prodávajícímu za tím způsobené snížení hodnoty zboží.

 

8.6. Náklady spojené s vrácením zboží. Odstoupí-li Kupující - Spotřebitel od Kupní smlouvy podle odst. 8.2 Obchodních podmínek, nese veškeré náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu. Nebude-li možno zboží pro jeho povahu vrátit obvyklou poštovní cestou, činí odhadované náklady na jeho vrácení =250,- Kč. Kupující - Spotřebitel má povinnost zabezpečit vrácené zboží tak, aby nedošlo k jeho poškození při přepravě.

 

8.7. Vrácení přijatých peněžních prostředků Kupujícímu – Spotřebiteli. Prodávající vrátí Kupujícímu ‑ Spotřebiteli do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží, které Prodávající od Kupujícího - Spotřebitele na základě Kupní smlouvy přijal. Jiným způsobem vrátí Prodávající Kupujícímu - Spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jen tehdy, pokud s tím Kupující - Spotřebitel bude souhlasit a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu - Spotřebiteli dříve, než mu Kupující - Spotřebitel předá zboží, nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.  Jestliže Spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání.

 

IX. ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

9.1. Soulad s právními předpisy. Prodávající prohlašuje, že při nakládání s osobními údaji fyzických osob postupuje v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.

 

9.2. Zásady zpracování. Podrobnosti a informace o zpracovávání osobních údajů Prodávajícím jsou popsány v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných zde.

 

X. ŘEŠENÍ SPORŮ

 

10.1. Soudní řešení sporů. K řešení sporů mezi Smluvními stranami vzniklých z užívání e-shopu a z Kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní (včetně sporů týkajících se předsmluvního jednání, uzavření Kupní smlouvy jakož i její platnosti) jsou příslušné soudy České republiky. Tím nejsou dotčena speciální ustanovení o příslušnosti u spotřebitelských smluv podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech.

 

10.2. Ujednání příslušnosti soudu k řešení sporů s mezinárodním prvkem mezi Podnikateli.  K řešení sporů vzniklých ze vztahu s mezinárodním prvkem mezi ADAXET a Podnikatelem (zejména má-li Podnikatel bydliště/sídlo mimo území České republiky) je věcně a místně příslušný obecný soud ADAXET.

 

10.3. Mimosoudní řešení sporů se Spotřebitelem. Dojde-li mezi Prodávajícím a Spotřebitelem ke vzniku sporu z užívání e-shopu nebo z Kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

 

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

 

Kupující - Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr .

 

10.4. Stížnosti Spotřebitele k dozorovým úřadům. Spotřebitel má možnost se obracet se svými stížnostmi na orgány státního dozoru a dohledu. Dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele vykonává v zákonem stanoveném rozsahu Česká obchodní inspekce, dozor nad oblastí zpracování osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

 

 1. EVIDENCE TRŽEB

 

11.1. EET. Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

 

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

12.1. Právní režim. Veškeré právní vztahy vzniklé mezi Prodávajícím a Uživatelem, resp. Kupujícím z užívání e‑shopu nebo z Kupní smlouvy (včetně např. právních vztahů z vadného plnění nebo ze záruky za jakost) se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanoveními Občanského zákoníku. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se nepoužije. V případě, že je Uživatelem Spotřebitel, zohledňují se pravidla vztahující se na Spotřebitele, a to nejen v Občanském zákoníku, ale též podle zákona č.  634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném a účinném znění.

 

12.2. Kodexy chování. Prodávající informuje, že není zavázán k dodržování kodexů chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.

 

12.3. Změny Obchodních podmínek. Prodávající má právo Obchodní podmínky kdykoliv změnit. Vztahy mezi ADAXET a Uživatelem vzniklé před účinností změny Obchodních podmínek se však nadále řídí Obchodními podmínkami ve znění účinném ke dni, kdy tyto vztahy vznikly, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

 

12.4. Odkazy v obchodních podmínkách. Je-li odkaz uvedený v Obchodních podmínkách na jiné ustanovení Obchodních podmínek chybný, vztahuje se takový odkaz na takové ustanovení Obchodních podmínek, které nejvíce odpovídá smyslu učiněného odkazu.

 

12.5. Dostupnost na e-shopu. Obchodní podmínky včetně jejich příloh, Reklamačního řádu a Zásad zpracování osobních údajů, jsou vyvěšeny na e-shopu.

 

12.6. Platnost a účinnost Obchodních podmínek. Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 12. 10. 2022.

 

 

ADAXET s.r.o.

Prodávající a provozovatel e-shopu

Tučkova 769/12
602 00 Brno - Veveří


s provozovnou
Hudcova 78b
612 00 Brno

 

 

 

OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

bez udání důvodu na základě ustanovení § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.,

občanského zákoníku, v účinném znění

 (vyplňte tento formulář a pošlete jej na kontaktní adresu Prodávajícího pouze v případě, že chcete odstoupit od Kupní smlouvy)

 

 

Prodávající (adresát)

ADAXET s.r.o.,
IČO: 293 78 036,
se sídlem Tučkova 769/12, Veveří, 602 00 Brno
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 76885
doručovací adresa ADAXET s.r.o., Hudcova 532/78b, 612 00, Brno – Medlánky

 

Kupující

Jméno a Příjmení
Adresa bydliště/sídla

 

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím o nákupu tohoto zboží:

 

 

 

 

- datum objednání zboží: ...........................................................................................................................................................

 

- číslo prodejního dokladu1: ......................................................................................................................................................

 

- číslo objednávky1:......................................................................................................................................................................

 

Prosím o vrácení kupní ceny2: ..................................................................................................................................................

 

- bezhotovostním převodem na bankovní účet č. ................................................................................................................

 

 

 

 

 

Datum ..................................

                                                                                                                             

 

 

...........................................................

podpis kupujícího

(v případě zaslání formuláře v listinné podobě)

 

 

1 Nepovinné údaje. Jejich uvedení však urychlí vyřízení tohoto odstoupení od kupní smlouvy.

2 Nehodící se škrtněte a doplňte chybějící údaje